ΟΓΚΟΣ ΣΤΟΝ ΟΥΡΗΤΗΡΑ / ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΜΟΙΡΑ

Οι όγκοι του ουτητήρα και της αποχετευτικής οδού του νεφρού είναι όπως λέγονται όγκοι του ουροθηλίου, του επικαλυπτικού υλικού του αποχετευτικού συστήματος των ούρων. Γίνονται αντιληπτοί από τυχαίους απεικονιστικούς ελέγχους της κοιλίας ή στα πλαίσια διερεύνησης της αιματουρίας. Επίσης αρκετές φορές παρατηρούνται στα πλαίσια παρακολούθησης ουροθηλιακών όγκων της ουροδόχου κύστης.

Η νόσος του ουροθηλίου σε ένα σημείο αποτελεί αιτία για να γίνει έλεγχος σε όλα το υπόλοιπα όργανα που καλύπτονται από αυτό. Ο γιατρός σας θα ζητήσει τις απαραίτητες εξετάσεις που συμπεριλαμβάνουν την κυτταρολογική ούρων, την κυστεοσκόπηση και την αξονική τομογραφία κοιλίας με ιωδιούχο σκιαγραφικό και καθυστερημένες λήψεις.

Η θεραπεία για τις μη επιθετικές και μη εκτεταμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι ενδοσκοπική όπου προσγγίζεται ο όγκος με ένα έυκαμπτο εργαλείο (ουρητηρο-νεφροσκόπιο) και καυτηριάζεται με ίνα laser. Εάν είτε δεν είναι δυνατός ο έλεγχος της νόσου ενδοσκοπικά είτε υπάρχουν δείγματα επιθετικής κακοήθειας τότε γίνεται αφάιρεση του ουρητήρα και του σύστοιχου νεφρού καθώς ο κίνδυνος υποτροπής και επέκτασης της νόσου είναι υψηλός. Η επέμβαση αυτή λέγεται νεφρο-ουρητηρεκτομή και γίνεται ανοικτά λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά. Οι αρχές ογκολογικού ελέγχου της νόσου είναι κοινές και όπου μπορεί να γίνει με ασφάλεια προτιμάται κάποια ελάχιστα επεμβατική τεχνική (λαπαροσκοπική ή ρομποτική) προκειμένου να η ένταξη του ασθενούς στην καθημερινότητά του να είναι πιο σύντομη  και να ελαχιστοποιηθεί ο χειρουργικός πόνος μίας μεγαλύτερης τομής.

Σε σπάνιες περιπτώσεις αποφασίζεται τμηματική εκτομή του ουρητήρα, όταν απαιτείται λόγω της γενικότερης κατάστασης του ασθενούς η διατήρηση του νεφρικού ιστού.