ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΙΘΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Η τοποθεσία, το μέγεθος, χαρακτηριστικά που αφορούν την ανατομία ενός ασθενούς, καθώς και κοινωνικοί παράγοντες μπορεί να καθορίσουν τον τρόπο που αντιμετωπίζεται ένας λίθος στο ουροποιητικό σύστημα. Κανένας ασθενής και καμία νόσος δεν είναι ακριβώς ίδια από ασθενή σε ασθενή, ως εκ τούτου η αντιμετώπιση της λιθίασης, ή μη, προσαρμόζεται στο προφίλ του πάσχοντα, τηρώντας συγκεκριμένα πρωτόκολλα και καταυθυντήριες οδηγίες.

Ενας λίθος μπορεί να μην είναι κλινικά σημαντικός και απλά να παρακολουθείται. Το μέγεθος και η θέση του μπορεί να καθορίσουν την παραπάνω απόφαση καθώς και το ερώτημα εάν έχει εύκολη πρόσβαση σε δομές υγείας.

Ενας λίθος που είναι συγκεκριμένου μεγέθους, ακτινοσκιερός και εφόσον βρίσκεται σε σημείο στο νεφρό που το επιτέπει μπορεί να αντιμετωπιστεί με εξωσωματική λιθοτριψία, μία ιατρική παρέμβαση που γίνεται χωρίς αναισθησία, σε μία η περισσότερες συνεδρίες. Αποσκοπεί στον κατακερματισμό σε μικρά συγκρίματα που ο ασθενής θα αποβάλλει σχετικά ανώδυνα.

Εφόσον οι πιο συντηριτκές μέθοδοι αποτύχουν να δώσουν λύση, είτε επειδή ο ίδιος ο ασθενής το επιθυμεί, ένας λίθος στο νεφρό ή τον ουρητήρα αντιμετωπίζεται ενδοσκοπικά με λιθοτριψία με laser. Η παραπάνω διαδικασία στηρίζεται στην εφαρμογή ενέργειας στο λίθο μετά από προσέγγιση αυτού με ένα λεπτό ενδοσόπιο (ημιάκαμπτο/εύκαμπτο ουρητηρονεφροσκόπιο). Ο λίθος μπορεί να κατακερματιστεί σε μικρά συγκρίματα που θα αποβάλλει ο ασθενής χωρίς να ταλαιπωρηθεί. Συχνά της παραπάνω διαδικασίας προηγείται και έπεται η τοποθέτηση ενός ουρητηρικού stent (pig tail) το οποίο προστατεύει τον ουρητήρα και τον ασθενή επιτρέποντας την επούλωση μετά την επέμβαση ή τη διαστολή του ουρητήρα και την πάροδο της φλεγμονής όταν προηγείται της διαδικασίας.

Για μεγαλύτερους λίθους του νεφρού ή / και λίθους με συγκεκριμένη εντόπιση, διαφυλάσσεται η πιο επεμβατική διαδικασία της διαδερμικής νεφρολιθοτριψίας. Η διαδερμική λιθοτριψία εκτελείται μετά από παρακέντηση του νεφρού από τη ράχη και τη διαστολή του παρεγχύματος για να περάσουν τα εργαλεία της λιθοτριψίας. Μετά από αυτήν μπορεί να χρειάζεται παροχέτευση των ούρων με μία νεφροστομία στη ράχη, σε σακουλάκι, για ένα διάστημα, ενώ ενίοτε μπορεί να χρειάζεται και ένα ουρητηρικό stent.